WhatsApp WhatsApp
اسپیلت البرز
تجربه‌های ناب زندگی
در دل طبیعت
اسپیلت البرز
گردشگری خلاق

گفت و گوی اختصاصی مجله سفرنویسان با سهند عقدایی؛ رئیس کمیته گردشگری خلاق کمیسیون گردشگری

گفت و گوی اختصاصی مجله سفرنویسان با سهند عقدایی؛ رئیس کمیته گردشگری خلاق کمیسیون گردشگری

5/ تیر/1400

"در گردشگری خلاق، گردشگر، از یک بیننده و شنونده منفعل، به یک فرد فاعل تبدیل میشود که به مقصد میرود و سعی میکند در آنجا، شیوه های زندگی مردم مقصد را تجربه کند."


گردشــگری خـلـاق، پدیــده ای اســت کــه در ســالهای اولیــه قــرن بیســتم پــا بــه منصــه ظهـور گذاشـت. در ایـن نـوع گردشـگری کـه بـه نسـل سـوم گردشـگری جهانـی اشـاره دارد؛ گردشـگر، از یـک بیننـده و شـنونده منفعـل، بـه یـک فـرد فاعـل تبدیـل شـده کـه بـه مقصـد مـیرود و سـعی میکنـد در آنجـا، شـیوه های زندگـی مـردم مقصـد را تجربـه کنـد.

 

گردشـگر دیگـر فقـط بـه دنبـال دیـدن نیسـت. بـه دنبـال تجربـه کـردن اسـت. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه صنعــت گردشــگری جهانــی، بــه ســمت گردشــگری نســل ســوم، گرایــش داشــته و ســلیقه نســل امــروز، ایجــاب میکنــد فراتــر از یــک تفــرح و بازدیــد فرهنگــی، تاریخــی بــه ســفر بیاندیشــد؛ تمامــی کشــورها برنامه هــای خــود را در راسـتای اعتـای ایـن نـوع گردشـگری تبییـن کرده انـد.

 

 

در مصاحبـه حاضـر، طـی گفتگـو بــا جنــاب مهنــدس عقدایــی، بــه بســتری کــه ایــن گونــه نویــن از گردشــگری بــه آن متکـی اسـت، پرداخته شده و بررسـی خواهد شد کـه بـرای شـکوفایی نسـل سـوم گردشــگری در کشــور، چــه زیرســاختهایی مــورد نیــاز اســت.

 

ادامه را در صفحات 64 تا 69 بخوانید.

 


5/ تیر/1400بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف