ارزش های بنیادین ما

ارزش های بنیادین شرکت اسپیلت البرز

طبیعت گردی:

شرکت اسپیلت البرز در حوزه طبیعت گردی، به فعالیت های تورگردانی می پردازد و اعتقاد دارد مردمان امروزی، خصوصا شهرنشینان برای برخورداری از یک زندگی سالم و رضایت بخش نیاز به فعالیت های طبیعت گردی دارند. اسپیلت البرز تلاش دارد متناسب با گروههای مختلف مردم، سفرهای طبیعت گردی طراحی و اجرا نماید.

تجربه های ناب زندگی:

اسپیلت البرز به دنبال آن است تا در تورها شرایطی را برای مشتریان خویش فراهم آورد که بتوانند به تجربه های جدید زیستی برسند و مرزهای توانایی روحی و جسمی خود را گسترش دهند.

فعالیت های جسمانی:

اسپیلت البرز معتقد است ورزش و فعالیت های بدنی لازمه زندگی مردمان شهرنشین است. لذا تلاش می کند برای گروه های مختلف مردم متناسب با توانایی و شرایط جسمی که دارند فعالیت های جسمانی را در تورهای خود لحاظ نماید.

حرفه ای بودن:

اسپیلت البرز تلاش دارد در تورگردانی و طبیعت گردی تسلط کامل داشته باشد. این تسلط و مجرب بودن باید برای تک تک نیروهای انسانی سازمان در مسئولیت های مختلف وجود داشته باشد و توسط مشتری درک شود به گونه ای که در مشتری حس اعتماد ایجاد شده و جهت فعالیت های طبیعت گردی در سطحی که خود به تنهایی توان انجام آن را ندارد بخواهد به اسپیلت البرز اتکا کند.

نوآوری و تمایز:

اسپیلت البرز همواره سعی می نماید سفرهایی را در مقاصد جدید طبیعت گردی در ایران و جهان طراحی و اجرا کند. همچنین اسپیلت البرز تلاش می نماید در مقاصد قبلی نیز همواره اجراهای متفاوت و بهینه تری داشته باشد.

این نوآوری با بهره گیری از تجربیات بین المللی در عرصه طبیعت گردی، تحقیق و شناخت طبیعت ایران و جهان و تحقیق مستمر در زمینه نیاز مشتریان میسر می شود.

کیفیت گرایی و تمایز آن با لوکس گرایی:

اسپیلت البرز مخالف لوکس گرایی در طبیعت است چرا که اعتقاد دارد فضای لوکس شهری را نباید به طبیعت برد. بلکه در حوزه طبیعت گردی تا آن جایی که می توانیم باید به جنس طبیعت نزدیک شویم.

شاخصه کیفیت گرایی در طبیعت، فراهم کردن شرایط مطلوب، امن و بدون دغدغه های جانبی برای فعالیت مورد نظر در یک تور است.

توجه به جاذبه های فرهنگی و تاریخی مقاصد:

با وجود آنکه ویژگی اصلی تورهای اسپیلت البرز طبیعت گردی است اما در تورها در کنار طبیعت گردی، دیدار از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و معماری مقاصد نیز مدنظر قرار می گیرد.

حفظ محیط زیست:

اسپیلت البرز اعتقاد به بهره وری و نه بهره برداری از طبیعت دارد. ما تلاش می کنیم در خلال سفرهایمان به طبیعت، کمترین تاثیر و تغییر را در محیط زیست باقی بگذاریم به گونه ای که این تغییرات کم نیز در توان بازسازی طبیعت در دوره ای کوتاه باشد. رواج فرهنگ پاکیزه سازی طبیعت، حفظ پوشش های گیاهی و جانوری، اجتناب از آلوده سازی صوتی و تصویری طبیعت و عدم تغییر در عوارض زمین از اهم مواردی است که اسپیلت البرز به رعایت آن می کوشد.

توجه به جوامع محلی:

اسپیلت البرز اعتقاد دارد گردشگری باید به حفظ و تثبیت فرهنگ های بومی انجامیده و از طرف دیگر باعث افزایش درآمد و انتفاع جامعه محلی میزبان گردد. حمایت از نظام اقتصاد محلی، مشارکت اجتماع های محلی در گردشگری، احترام به هنجارهای جامعه میزبان، کمک به حفظ و تقویت فرهنگ های بومی و آگاه سازی جوامع بومی به حفظ محیط زیست از رویکردهایی هستند که باید در برنامه ریزی تورهای طبیعت گردی لحاظ گردند.

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت