تور طبیعت گردی چندروزه

کویر مصر در خانه محلی

کویر مصر در خانه محلی

تاریخ اجرا : 
12 آذر تا 14 آذر

قیمت : 
235 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
کاشان، ابیانه و کویر مرنجاب

کاشان، ابیانه و کویر مرنجاب

تاریخ اجرا : 
13 آذر تا 14 آذر

قیمت : 
255 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
یوگا در گیله بوم

یوگا در گیله بوم

تاریخ اجرا : 
13 آذر تا 14 آذر

قیمت : 
235 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
کویر ورزنه در خانه محلی

کویر ورزنه در خانه محلی

تاریخ اجرا : 
13 آذر تا 14 آذر

قیمت : 
255 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
کویر مصر در اقامتگاه سنتی

کویر مصر در اقامتگاه سنتی

تاریخ اجرا : 
19 آذر تا 22 آذر

قیمت : 
380 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
کویر ریگ زرین

کویر ریگ زرین

تاریخ اجرا : 
20 آذر تا 22 آذر

قیمت : 
380 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
شهمیرزاد، سمنان و باداب سورت

شهمیرزاد، سمنان و باداب سورت

تاریخ اجرا : 
20 آذر تا 21 آذر

قیمت : 
245 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
کویر ورزنه و تالاب گاوخونی

کویر ورزنه و تالاب گاوخونی

تاریخ اجرا : 
20 آذر تا 22 آذر

قیمت : 
275 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
کاشان، ابیانه و کویر مرنجاب

کاشان، ابیانه و کویر مرنجاب

تاریخ اجرا : 
21 آذر تا 22 آذر

قیمت : 
255 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
یوگا در کویر متین آباد

یوگا در کویر متین آباد

تاریخ اجرا : 
27 آذر تا 28 آذر

قیمت : 
240 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
کویر لوت و کلوتها (هتل)

کویر لوت و کلوتها (هتل)

تاریخ اجرا : 
27 آذر تا 1 دی

قیمت : 
530 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
قشم و هنگام (خانه محلی)

قشم و هنگام (خانه محلی)

تاریخ اجرا : 
27 آذر تا 1 دی

قیمت : 
595 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
قشم و هنگام (هتل)

قشم و هنگام (هتل)

تاریخ اجرا : 
27 آذر تا 1 دی

قیمت : 
635 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
طبس، نایبند

طبس، نایبند

تاریخ اجرا : 
27 آذر تا 30 آذر

قیمت : 
410 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
کویر لوت و کلوتها (خوابگاه)

کویر لوت و کلوتها (خوابگاه)

تاریخ اجرا : 
27 آذر تا 1 دی

قیمت : 
460 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
کویر مصر در اقامتگاه سنتی

کویر مصر در اقامتگاه سنتی

تاریخ اجرا : 
27 آذر تا 30 آذر

قیمت : 
380 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
کویر ریگ زرین

کویر ریگ زرین

تاریخ اجرا : 
28 آذر تا 30 آذر

قیمت : 
380 هزار تومان
تور طبیعت گردی چندروزه
شماره تلفن اسپیلت